fbpx

Klauzura informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W trosce o prywatność prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, które są wykorzystywane przez Spółkę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest PRO-FOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (30 – 554), ul. Zamknięta 10/1.5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000831484 numer NIP: 6793197330

Adres e-mail celem kontaktu w sprawie danych osobowych: biuro@pro-foton.com

JAKIE DANE BĘDĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE?

Wyłącznie te niezbędne i adekwatne w postaci takiej jak: imię, nazwisko numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail. Opcjonalnie podawane przez klienta będą parametry nieruchomości, zużycie energii elektrycznej itd.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SPÓŁKI

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. ich sprostowania (art. 16 RODO),
  3. usunięcia (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skorzystanie z ww. praw jest możliwe pod ww. adresem e-mail

W razie uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w różnych przypadkach:

1. Złożenie zamówienia w Spółce

W jakim celu?
realizacja zamówienia, realizacja umowy

Na jakiej podstawie?
umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?
przez okres obowiązywania ww.  umowy
do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

Ponadto dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń (upływ okresu przedawnienia)

Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
nie będzie możliwości złożenia zamówienia


2. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Spółką lub usługami przez Spółkę oferowanymi

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?
prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania

Co się stanie, gdy dane nie zostaną podane?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

SŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Spółkę korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają w prowadzeniu działalności. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółkęu.

Poniżej znajduje się lista odbiorców danych:

DZIAŁANIE
każde działanie w związku ze Spółką

ODBIORCY DANYCH
osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.