fbpx

Prosument, czyli właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Published by mateusz.rejmak on

Pojęcie „prosument” to wynik połączenia słów „producent” i „konsument”, a określa osobę, która uczestniczy zarówno w produkcji danego produktu jak i jego konsumpcji.

W przypadku fotowoltaiki posługujemy się terminem „prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej” (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294).

W tej definicji kluczowa informacje to: wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie tej energii na potrzeby własne. Oznacza to, że w procesie wytwórczym nie mogą brać udziału np. paliwa stałe (węgiel, drewno, gaz ziemny itd.). Dodatkowo prosument nie może kierować się celami zarobkowymi takimi jak odsprzedaż energii.

Podsumowując, prosument to właściciel własnej „elektrowni” produkującej energię elektryczną, którą zużywa częściowo lub całkowicie zamiast kupować ją z Zakładu Energetycznego (Tauron, PGE itd.).

Jak zostać prosumentem?

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej należy ją zgłosić do Zakładu Energetycznego. Operator po rozpatrzeniu dokumentacji ma 30 dni na wymianę licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy (właściciel instalacji nie ponosi kosztów tego działania), który pozwala zweryfikować wielkość zużycia danego odbiorcy oraz ilość wyprodukowanej nadwyżki wprowadzonej do sieci.

Każdy odbiorca rozlicza się z Zakładem Energetycznym na podstawie rachunku za energię elektryczną. Niezależnie od taryfy czy częstotliwości opłat pozycje na tym dokumencie możemy podzielić na te o stałej wartości (np. opłata abonamentowa) i zmiennej wynikającej bezpośrednio ze zużycia. Ta druga grupa obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej.

PRZYKŁAD

Instalacja o mocy 5 kW wyprodukowała 5 000 kWh w skali roku, budynek, który zasilała zużył 1 000 kWh na bieżąco, a 4 000 kWh trafiło do sieci.

Prosument na rachunku otrzyma informację, że jego nadwyżka wynosi 3 200 kWh (80% z 4 000 kWh).

W przypadku prosumenta, czyli właściciela mikroinstalacji na rachunku pojawia się dodatkowa kolumna. Obok danych opisujących zużycie (zostały wymienione w akapicie powyżej) pojawiają się liczby określające ilość energii wprowadzonej do sieci. Jest to nadwyżka wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną, której budynek nie spożytkował na bieżąco.

Jak to wygląda w praktyce?

Pozycje dotyczące nadwyżki energii przedstawią wartość zbilansowaną tzn. rozliczoną zgodnie z systemem opustów. Oznacza to, że w zależności od sumarycznej mocy instalacji fotowoltaicznej Zakład Energetyczny zwróci nam 80% lub 70% tego co wprowadziliśmy do sieci. Można to określić pewnym rodzajem „opłaty” za „przechowywanie” energii. Zgodnie ze wspomnianą już ustawą system opustów rozlicza mikroinstalacje nie większe niż 10 kW w stosunku 1 do 0,8, a te powyżej 10 kW w stosunku 1 do 0,7.

PRZYKŁAD

Zakład produkcyjny zużywa co miesiąc 1 000 kWh,
w skali roku daje nam to 12 000 kWh.

Praca odbywa się w godzinach 6-18, 5 dni w tygodniu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14 kW wyprodukuje 14 000 kWh w skali roku. Przykładowa mikroinstalacja będzie działała w grudniu w godzinach 9-15, a w czerwcu 6-20.

Możemy więc założyć, że 50% wyprodukowanej energii, czyli 7 000 kWh zostanie zużyte bezpośrednio w trakcie pracy zakładu. Pozostała część zostanie rozliczona zgodnie z systemem opustów 1 do 0,7 więc nadwyżka wyniesie 4 900 kWh.

Prosument w rozliczeniu rocznym 11 900 kWh zużycia pokryje dzięki produkcji z własnej “elektrowni”.

Bardzo ważne by pamiętać o tym, że prosument może skonsumować nadwyżkę w ciągu 365 dni od dnia otrzymania rachunku. Po tym terminie bufor się zeruje.

W przypadku, gdy mikroinstalacja została odpowiednio dobrana tzn. ilość energii wprowadzonej do sieci przekracza wartość pobraną z Zakładu Energetycznego to prosument będzie musiał pokryć tylko opłaty stałe. Wielkość tej kwoty zazwyczaj wynosi kilka procent w stosunku do rachunku, który odbiorca otrzymywał przed założeniem instalacji fotowoltaicznej.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *