fbpx

Dla kogo dofinansowanie na Śląsku?

Published by mateusz.rejmak on

Śląsk się zmienia

Patrząc w przeszłość województwo śląskie kojarzone było głównie z przemysłem ciężkim i energochłonnym. Dodatkowo mówimy o bardzo istotnym obszarze komunikacyjnym na mapie Polski m.in. skrzyżowanie dwóch autostrad. Jedną z konsekwencji tych zalet gospodarczych jest powszechnie odczuwalne zjawisko smogu. Potrzeba poprawy jakości powietrza stała się jednym z bodźców do przeprowadzenia transformacji energetycznej, a w parze z nią idzie rozwój odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to zarówno wielkich zakładów jak i gospodarstw domowych.

Władze województwa śląskiego stawiają na odnawialne źródła energii, a dowodem na to jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” (RPO WSL 2014-2020). Program ten ma na celu sfinansowanie projektów lokalnych mających za zadanie obniżyć lub całkowicie pokryć koszty wykonania m.in.:
instalacji fotowoltaicznych i solarnych, kotłowni współpracujących z pompą ciepła lub kotłem na biomasę.

Miliony złotych przeznaczone na OZE

Unia Europejska przeznaczyła na RPO WSL 2014-2020 blisko 3,5 miliarda euro! Znaczna część tych środków uwzględnia dofinansowanie przeznaczone na odnawialne źródła energii. W ramach zagospodarowania tej puli przygotowano programy lokalne obejmujące miasta, gminy i/lub związki międzygminne. Instalacje fotowoltaiczne stanowią najliczniejsze przedsięwzięciem, które będzie refundowane. W zależności od lokalizacji dofinasowanie sięga nawet 100%, przykład: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości
powietrza w Tychach”. Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może uzyskać informację o programie obowiązującym w jego miejscu zamieszkania kontaktując się z władzami samorządowymi lub z wykonawcą instalacji OZE, który wyraził chęć współpracy. Parametry każdego przedsięwzięcia są określone indywidualnym regulaminem.

Kto może starać się o dofinasowanie?

Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy biorącej udział w projekcie. Dodatkowo ta osoba musi być osobą fizyczną posiadająca tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego. Akceptowalne formy to prawo własności lub współwłasności oraz prawo użytkowania wieczystego. Należy pamiętać, że przez 5 lat nadzór nad dofinasowanym przedsięwzięciem sprawuje organ władzy lokalnej.

Ile wynosi wkład własny?

Każdy projekt ma indywidualne parametry, więc zakres dofinansowania może się minimalnie różnić w zależności od lokalizacji. Podstawowe założenie jest jednak nie zmienne, czyli każde przedsięwzięcie wnioskodawca musi sfinansować w całości z dostępnych mu środków, a następnie adekwatnie do zapisów regulaminu koszty będą zwracane. Oczywiście możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego np. kredyt.

PRZYKŁAD

Mieszkaniec Żywca w ramach programu „Słoneczna Żywiecczyzna” zawarł umowę na instalację fotowoltaiczną o mocy 6 kWp, która jest warta 26 000 zł. Bank udzielił kredytu na tą inwestycję zgodnie z następującymi parametrami: 120 rat w wysokości 285 zł. Po dwóch miesiącach mieszkaniec otrzymuje dofinansowanie i nadpłaca kredyt. W ten sposób koszt sfinansowania tego działania wyniósł 68 zł (2 x {283 – 26000/120}).

Kolejną istotną kwestią jest wartość instalacji fotowoltaicznej. Programy wyznaczają górną wartość dotacji, która jest wyrażana w „zł/kWp”, co oznacza, że cenę całkowitą dzielimy przez moc instalacji. Należy również sprawdzić w regulaminie co kryje się pod pojęciem koszty kwalifikowane.

PRZYKŁAD

Mieszkaniec miasta Tychy w ramach programu podlegającego RPO WSL 2014-2020 kupił instalacje fotowoltaiczną o mocy 4 kWp za 24 000  zł. Regulamin uwzględnia maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych na poziomie 5 500 zł. Oznacza to, że mieszkaniec 2 000 zł będzie musiał pokryć ze środków własnych (4 x 5500 = 22 000).

Regulamin poszczególnych programów określa również podstawowe parametry techniczne komponentów, które podlegają dofinansowaniu. To w minimalny sposób zawęża wybór podzespołów, ale pozwala również uniknąć rozwiązań o wątpliwej jakości. Ostateczną decyzję warto skonsultować ze specjalistą.

Odnawialne Źródła Energii nadzieją dla Śląska

Województwo Śląskie podąża za trendami na co wskazują chociażby nazwy poszczególnych programów np.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Pula kapitału przeznaczonego na instalacje z sektora OZE jest ogromna. Warto z niej skorzystać, ale nie należy zapominać o jakości, ponieważ fotowoltaika powinna zapewnić nam korzyści na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dotacji, nasi konsultanci udzielą niezbędnych informacji oraz pomogą w wymaganych formalnościach.

Formularz kontaktowy w sprawie dotacji


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *