fbpx

Regulamin konkursu “Pokaż nam swoją instalację i zgarnij prezenty od Pro-Foton”

Published by mateusz.rejmak on

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Pro-foton Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Bagrowa 1/23 30-733 Kraków, NIP: 679 31 98 654

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie na terernie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a  Pro-Foton. 

7. Konkurs trwa od 3.01 do 31.01 do 23.59. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do 6 lutego za pośrednictwem fanpage a także kontaktem za pomocą messagera na FB ze zwyciężcą. 

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Pro-foton-Fotowoltaika-102027781434970

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej i dodania go jako komentarz do posta konkursowego na fanpage.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną mikronistalację, której jest właścicielem.

12. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwyciężca. 

13. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez użytkowników portalu Facebook, wygrywa zdjęcie z największą ilością reakcji (tzw like’ów, serduszek oraz innych reakcji portalu).

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook .

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie są produkty sygnowane logiem Pro-foton: kalendarz, koszulka oraz skrzynka z alkoholem i słodkościami

18. Nagrodę można odebrać osobiście lub wysyłkowo pod podany adres.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 28.02.2022  po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator ma prawo do publikacji prac konkursowych na fanpage. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

25. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@pro-foton.com

26. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku -reklamacja).

27. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

28. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pro-foton Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w ul. Bagrowa 1/23 30-733 Kraków, NIP: 679 31 98 654.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@pro-foton.com

29. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Pro-Foton Fotowoltaika.

30. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Pro-Foton Fotowoltaika. 

34. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *