fbpx

Regulamin konkursu “Pokaż nam ile wyprodukowała Twoja instalacja w lutym!”

Published by Marzena Mendel on

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Pro-foton Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Bagrowa 1, NIP: 679 31 98 654

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu

Warunki uczestnictwa

 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie na terernie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a  Pro-Foton. 

7. Konkurs trwa od 6.03 do 31.03 do 23.59. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do 10 kwietnia za pośrednictwem fanpage a także kontaktem za pomocą messagera na FB ze zwyciężcą. 

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Pro-foton-Fotowoltaika-102027781434970

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia (lub zrzutu ekranu) z aplikacji (lub zdjęcie wyświetlacza falownika) monitorującej wydajność pracy swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej w lutym wraz z danymi technicznymi instalacji (moc)  i dodania jako komentarz do posta konkursowego na fanpage, 

11. Każdy uczestnik może zgłosić wydajność tylko jednej mikronistalację, której jest właścicielem

12. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwyciężca. 

13. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Zespół ekspertów Pro-foton wśród 3 najpopularniejszych komentarzy użytkowników portalu Facebook (tzw like’ów, serduszek oraz innych reakcji portalu).

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook .

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wierzytelności danych.

17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

18. Nagrodą w konkursie jest butelka wina w fimowej eleganckiej kasecie, koszulka oraz słodkości

19. Nagrodę można odebrać osobiście lub wysyłkowo pod podany adres.

20. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.04.2022  po tym czasie Nagroda traci ważność.

21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

22. Organizator ma prawo do publikacji prac konkursowych na fanpage. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

25. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

26. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@pro-foton.com

27. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku -reklamacja).

28. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

29. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pro-foton Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Bagrowa 1, NIP: 679 31 98 654.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@pro-foton.com

30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Pro-Foton Fotowoltaika.

31. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

33. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Pro-Foton Fotowoltaika. 

35. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *